Oblasť historického Gemera sa už od konca 16. storočia vyznačovala pomerne vyspelou sfragistickou a s ňou súvisiacou heraldickou tvorbou. Dôkazom toho sú mnohé obecné pečate. Patrí medzi ne aj pečať Honiec pochádzajúca z roku 1741. Nachádza sa na viacerých písomných dokumentoch. Ale čo je osobitne cenné, zachovalo sa aj originálne pečatidlo, ktorým tieto odtlačky boli urobené. Celé bolo vyhotovené z mosadze, s matricou o priemere 29 mm. V perlovcovom medzikruží je vyrytá majuskulná latinská legenda: Sigillvm possessionis Gencs (Pečať obce Honce). V strede pečatného poľa sú zobrazené symboly roľníctva čerieslo a lemeš. Z horného priestoru medzi nimi zo srdiečka vyrastajú na trojstopke tri ružičky, dolu po stranách dva trojtrsy trávy.

Medzi nimi sa nachádza letopočet 1741. Tento znak celkom jednoznačne dokazuje, že v prvej polovici 18. storočia bolo už dominantným zamestnaním, respektíve hlavnou obživou obyvateľov Honiec roľníctvo.

Na základe týchto skutočností bol súčasný znak Honiec dopracovaný do potrebnej heraldickej podoby nasledovne: Celá kompozícia bola umiestnená na červený polokrúhly štít, pričom čerieslo, lemeš a kvety ruží sú strieborné (biele), kým srdiečko, z neho vyrastajúca trojstopka a obidva trsy trávy sú zlaté (žlté).

Pečať obce
Vlajka obce