Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené z 5 poslancov.
Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie. Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

Svoje záležitosti si môžete vybaviť na úrade osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby.

Úradné záležitosti vybavuje administratívna pracovníčka obce 
ľubica pastrnáková.

Obec je súčasťou Združenia obcí pod názvom Mikroregión Štítnická dolina. Je to združenie 18 obcí spojených spádovou obcou Štítnik (Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik)

Obec Honce je tiež členom Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera (ZMOHG) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). ZMOS vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel. Cieľom združenia je najmä:

  • Obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky.
  • Predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy.
  • Zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.