Všeobecné informácie a podateľňa: obec.honce@gmail.com

Starosta obce Mgr. Robert Hlaváč

starosta@honce.sk

obec.honce@gmail.com

Tel.: +421 58 788 35 90

Mobil: 0905 276 033


Administratívna pracovníčka obce Mgr. Veronika Valková

obec.honce@gmail.com


Tel.: +421 58 788 35 90
Fax: +421 58 788 35 90

Mobil: 0907 088 312


Obecný úrad Honce
Honce č. 54
049 32 Štítnik

IČO: 00328286

DIČ: 2020961327

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK03 0900 0000 0051 5666 8456


Kompetencie:
Obec Honce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).