Výbor klubu:

Predseda: Rudolf Repiský

Podpredseda: Ing. Rudolf Repiský PhD.

Technický vedúci mužstiev: Ľubomír Gallo

Predseda Revíznej komisie: Ján Kartal

Stolnotenisový klub Honce vznikol dňa 12. 08. 2008. Je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a v iných obdobných činnostiach a aktivitách. Jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

Individuálne členstvo v STK je dobrovoľné. O prijatí rozhoduje výbor stolnotenisového klubu na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
Finančné nároky, ktoré boli kladené na činnosť športového klubu, boli dôvodom na oficiálnu registráciu športového klubu. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 12. augusta 2008 bol schválený vznik športového klubu, ktorý má oficiálny názov: „Stolnotenisový klub“. Takto je zaregistrovaný aj na MV SR. Klub má svoje stanovy, členskú základňu a riadi ho výbor STK.

Nakoľko hráčska základňa bola v tomto období dosť široká, boli založené od novej sezóny 2010 – 2011 dve družstvá, ktoré hrajú okresné majstrovstvo pod názvom V. ligu Gemer Muži. 

Hráči stolnotenisového klubu v „A“ mužstve:

Rudolf Repiský, Ing. Rudolf Repiský PhD., RNDr. Ján Džubák, Viliam Gallo ml., Ľubomír Gallo, Štefan Németh

Hráči stolnotenisového klubu v „B“ mužstve:

Jaroslav Strelka, Miroslav Spišák, Viliam Gallo, Milan Kamenský, Ján Kartal