2024

Uznesenia z IX. riadneho zasadnutia OcZ v Honciach z 5.6.2024 – VVS Dlhopis

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Honce

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štítnik a mesta Rožňava č.1/2024

Návrh: Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
a ďaľších volených orgánov obce Honce

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štítnik a mesta Rožňava č. 1/2024

2023

Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012

Zasady_hosp_s_majetkom_obce-_11_2023-Honce

Dodatok-c-4.-k-vzn-10_2023-zetonovy-system-Automaticky-obnovene

2019


Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o verejnom poriadku

Poriadok odmeňovania
zamestnancov obce Honce 2019

2014


Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce

2012


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce HONCE

2011


Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o organizácii miestneho referenda v Obci Honce

Smernica obce Honce
o verejnom obstarávaní

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Honce č. 2/2011
o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Honce

2010


Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Honce

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Honce

Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
a ďaľších volených orgánov obce Honce

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Honce

2009


Všeobecne záväzné nariadenie obce Honce č. 1/2009
o čistote obce a verejnom poriadku

Štatút obce Honce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Honce č. 2/2009
o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane

2008


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Honce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008
o niektorých podmienkach držania psov na území obce.